dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

Advanced Data Mining and Applications

5. ADMA 2009: Beijing, China

Ronghuai Huang, Qiang Yang, Jian Pei, João Gama, Xiaofeng Meng, Xue Li (Eds.): Advanced Data Mining and Applications, 5th International Conference, ADMA 2009, Beijing, China, August 17-19, 2009. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5678 Springer 2009, ISBN 978-3-642-03347-6
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - ADMA 2009 Home Page

4. ADMA 2008: Chengdu, China

Changjie Tang, Charles X. Ling, Xiaofang Zhou, Nick Cercone, Xue Li (Eds.): Advanced Data Mining and Applications, 4th International Conference, ADMA 2008, Chengdu, China, October 8-10, 2008. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5139 Springer 2008, ISBN 978-3-540-88191-9
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - ADMA 2008 Home Page

3. ADMA 2007: Harbin, China

Reda Alhajj, Hong Gao, Xue Li, Jianzhong Li, Osmar R. Zaïane (Eds.): Advanced Data Mining and Applications, Third International Conference, ADMA 2007, Harbin, China, August 6-8, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4632 Springer 2007, ISBN 978-3-540-73870-1
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

2. ADMA 2006: Xi'an, China

Xue Li, Osmar R. Zaïane, Zhanhuai Li (Eds.): Advanced Data Mining and Applications, Second International Conference, ADMA 2006, Xi'an, China, August 14-16, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4093 Springer 2006, ISBN 3-540-37025-0
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - ADMA 2006 Home Page

1. ADMA 2005: Wuhan, China

Xue Li, Shuliang Wang, Zhao Yang Dong (Eds.): Advanced Data Mining and Applications, First International Conference, ADMA 2005, Wuhan, China, July 22-24, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3584 Springer 2005, ISBN 3-540-27894-X
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML - ADMA 2005 Home Page

Copyright © Mon Mar 15 03:07:00 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)