dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

Grid and Cooperative Computing

6. GCC 2007: Urumchi, Xinjiang, China

Grid and Cooperative Computing, Sixth International Conference on Grid and Cooperative Computing, GCC 2007, August 16-18, 2007, Urumchi, Xinjiang, China, Proceedings. IEEE Computer Society 2007
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

5. GCC 2006: Changsha, Hunan, China

Grid and Cooperative Computing - GCC 2006, 5th International Conference, Changsha, Hunan, China, 21-23 October 2006, Proceedings. IEEE Computer Society 2006, ISBN 0-7695-2694-2
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Grid and Cooperative Computing Workshops - GCC 2006, 5th International Conference, Changsha, Hunan, China, 21-23 October 2006, Proceedings. IEEE Computer Society 2006, ISBN 0-7695-2695-0
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

4. GCC 2005: Beijing, China

Hai Zhuge, Geoffrey Fox (Eds.): Grid and Cooperative Computing - GCC 2005, 4th International Conference, Beijing, China, November 30 - December 3, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3795 Springer 2005, ISBN 3-540-30510-6
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

3. GCC 2004: Wuhan, China

Hai Jin, Yi Pan, Nong Xiao, Jianhua Sun (Eds.): Grid and Cooperative Computing - GCC 2004: Third International Conference, Wuhan, China, October 21-24, 2004. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3251 Springer 2004, ISBN 3-540-23564-7
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Hai Jin, Yi Pan, Nong Xiao (Eds.): Grid and Cooperative Computing - GCC 2004 Workshops: GCC 2004 International Workshops, IGKG, SGT, GISS, AAC-GEVO, and VVS, Wuhan, China, October 21-24, 2004. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3252 Springer 2004, ISBN 3-540-23578-7
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

2. GCC 2003: Shanghai, China

Minglu Li, Xian-He Sun, Qianni Deng, Jun Ni (Eds.): Grid and Cooperative Computing, Second International Workshop, GCC 2003, Shanghai, China, December 7-10, 2003, Revised Papers, Part I. Lecture Notes in Computer Science 3032 Springer 2004, ISBN 3-540-21988-9
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Minglu Li, Xian-He Sun, Qianni Deng, Jun Ni (Eds.): Grid and Cooperative Computing, Second International Workshop, GCC 2003, Shanghai, China, December 7-10, 2003, Revised Papers, Part II. Lecture Notes in Computer Science 3033 Springer 2004, ISBN 3-540-21993-5
Contents CiteSeerX Google scholar pubzone.org BibTeX bibliographical record in XML

Copyright © Mon Mar 15 03:37:20 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)