Jianhua Dai Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2009
13Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai, Xiaochun Liu: Rough 3-Valued Lukasiewicz Agebras and MV-Algebras. RSKT 2009: 30-37
2008
12Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai, Bo Dai, Kaili Kan: Economic Analysis and Application Practice of Outsourcing of Human Resources Management. CSSE (5) 2008: 349-353
11Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai, Xiaochun Liu, Yu Yi, Huaijian Zhang, Jingjing Wang, Shaomin Zhang, Xiaoxiang Zheng: Experimental Study on Neuronal Spike Sorting Methods. FGCN (2) 2008: 230-233
10Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai, Xiaochun Liu, Shaomin Zhang, Huaijian Zhang, Yi Yu, Xiaoxiang Zheng: Neuronal Spike Sorting Based on 2-Stage RBF Networks. FGCN (3: BSBT) 2008: 47-50
9Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai: Rough 3-valued algebras. Inf. Sci. 178(8): 1986-1996 (2008)
8Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2007
7Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai: Study on the Axis Problem of Rough 3-Valued Algebras. GrC 2007: 217-220
2006
6Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai, Weidong Chen, Hongying Gu, Yunhe Pan: Particle Swarm Algorithm for Minimal Attribute Reduction of Decision Data Tables. IMSCCS (2) 2006: 572-575
5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai, Hanfei Lv, Weidong Chen, Yunhe Pan: Two Kinds of Rough Algebras and Brouwer-Zadeh Lattices. RSCTC 2006: 99-106
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai, Weidong Chen, Yunhe Pan: Rough Sets and Brouwer-Zadeh Lattices. RSKT 2006: 200-207
2005
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai, Weidong Chen, Yunhe Pan: Sequent calculus system for rough sets based on rough Stone algebras. GrC 2005: 423-426
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai: Logic for Rough Sets with Rough Double Stone Algebraic Semantics. RSFDGrC (1) 2005: 141-148
2004
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianhua Dai: Structure of Rough Approximations Based on Molecular Lattices. Rough Sets and Current Trends in Computing 2004: 69-77

Coauthor Index

1Liping An [8]
2Shanben Chen [8]
3Weidong Chen [3] [4] [5] [6]
4Bo Dai [12]
5Hongying Gu [6]
6Qinghua Hu [8]
7Xuegang Hu [8]
8Houkuan Huang [8]
9Kaili Kan [12]
10Yongli Li [8]
11Jiye Liang [8]
12Xiaochun Liu [10] [11] [13]
13Hanfei Lv [5]
14Duoqian Miao [8]
15Fan Min [8]
16Yunhe Pan [3] [4] [5] [6]
17Keyun Qin [8]
18Ying Sai [8]
19Lin Shang [8]
20Zhongzhi Shi [8]
21Guoyin Wang [8]
22Jingjing Wang [11]
23Weizhi Wu [8]
24Zhaocong Wu [8]
25Keming Xie [8]
26Dongyi Ye [8]
27Yu Yi [11]
28Yi Yu [10]
29Huanglin Zeng [8]
30Huaijian Zhang [10] [11]
31Qinghua Zhang [8]
32Shaomin Zhang [10] [11]
33Xiaoxiang Zheng [10] [11]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)