Qi Su Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2009
16Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLPeng Li, Xin Yang, Qi Su, Yangyang Zhang, Jie Tian: A Novel Fingerprint Matching Algorithm Using Ridge Curvature Feature. ICB 2009: 607-616
15Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLOmar Benjelloun, Hector Garcia-Molina, David Menestrina, Qi Su, Steven Euijong Whang, Jennifer Widom: Swoosh: a generic approach to entity resolution. VLDB J. 18(1): 255-276 (2009)
2008
14Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQi Su, Xinying Xu, Honglei Guo, Zhili Guo, Xian Wu, Xiaoxun Zhang, Bin Swen, Zhong Su: Hidden sentiment association in chinese web opinion mining. WWW 2008: 959-968
2007
13Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYangyang Zhang, Xin Yang, Qi Su, Jie Tian: Fingerprint Recognition Based on Combined Features. ICB 2007: 281-289
12Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQi Su, Dmitry Pavlov, Jyh-Herng Chow, Wendell C. Baker: Internet-scale collection of human-reviewed data. WWW 2007: 231-240
11Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQi Su, Ya Zhu, Bin Swen, Shiwen Yu: Mining Feature-Based Opinion Expressions by Mutual Information Approach. Int. J. Comput. Proc. Oriental Lang. 20(2/3): 137-150 (2007)
2006
10Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQi Su, Kun Xiang, Houfeng Wang, Bin Sun, Shiwen Yu: Using Pointwise Mutual Information to Identify Implicit Features in Customer Reviews. ICCPOL 2006: 22-30
9Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLOmar Benjelloun, Hector Garcia-Molina, Hideki Kawai, Tait Eliott Larson, David Menestrina, Qi Su, Sutthipong Thavisomboon, Jennifer Widom: Generic Entity Resolution in the SERF Project. IEEE Data Eng. Bull. 29(2): 13-20 (2006)
2005
8Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQi Su, Jie Tian, Xinjian Chen, Xin Yang: A Fingerprint Authentication System Based on Mobile Phone. AVBPA 2005: 151-159
7Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQi Su, Jie Tian, Xinjian Chen, Xin Yang: A Fingerprint Authentication Mobile Phone Based on Sweep Sensor. ICAPR (2) 2005: 295-301
6Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQi Su, Jennifer Widom: Indexing Relational Database Content Offline for Efficient Keyword-Based Search. IDEAS 2005: 297-306
5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXinjian Chen, Jie Tian, Qi Su, Xin Yang, Fei-Yue Wang: A Secured Mobile Phone Based on Embedded Fingerprint Recognition Systems. ISI 2005: 549-553
2004
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLBing Swen, Xue-qiang Lü, Hongying Zan, Qi Su, Zhi-guo Lai, Kun Xiang, Jing-he Hu: Part-of-Speech Sense Matrix Model Experiments in the TREC 2004 Robust Track at ICL, PKU. TREC 2004
2003
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLRavishankar Ramamurthy, David J. DeWitt, Qi Su: A case for fractured mirrors. VLDB J. 12(2): 89-101 (2003)
2002
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLGagan Agrawal, Jinqian Li, Qi Su: Evaluating a Demand Driven Technique for Call Graph Construction. CC 2002: 29-45
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLRavishankar Ramamurthy, David J. DeWitt, Qi Su: A Case for Fractured Mirrors. VLDB 2002: 430-441

Coauthor Index

1Gagan Agrawal [2]
2Wendell C. Baker [12]
3Omar Benjelloun [9] [15]
4Xinjian Chen [5] [7] [8]
5Jyh-Herng Chow [12]
6David J. DeWitt [1] [3]
7Hector Garcia-Molina [9] [15]
8Honglei Guo [14]
9Zhili Guo [14]
10Jing-he Hu [4]
11Hideki Kawai [9]
12Zhi-guo Lai [4]
13Tait Eliott Larson [9]
14Jinqian Li [2]
15Peng Li [16]
16Xue-qiang Lü [4]
17David Menestrina [9] [15]
18Dmitry Pavlov [12]
19Ravishankar Ramamurthy [1] [3]
20Zhong Su [14]
21Bin Sun [10]
22Bing Swen (Bin Swen) [4] [11] [14]
23Sutthipong Thavisomboon [9]
24Jie Tian [5] [7] [8] [13] [16]
25Fei-Yue Wang [5]
26Houfeng Wang [10]
27Steven Euijong Whang (Euijong Whang, Steven Whang) [15]
28Jennifer Widom [6] [9] [15]
29Xian Wu [14]
30Kun Xiang [4] [10]
31Xinying Xu [14]
32Xin Yang [5] [7] [8] [13] [16]
33Shiwen Yu [10] [11]
34Hongying Zan [4]
35Xiaoxun Zhang [14]
36Yangyang Zhang [13] [16]
37Ya Zhu [11]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun Mar 14 22:39:24 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)