Proceedings of the VLDB Endowment, Volume 15, 2021-2022


  • Editors-in-Chief: Juliana Freire and Xuemin Lin
  • Publication Editors: Xin Cao and Lijun Chang
  • Associate Editors: Arun Kumar, Azza Abouzied, Beng Chin Ooi, Boris Glavic, Dan Suciu, Divyakant Agrawal, Eugene Wu, Fatma Ozcan, Georgia Koutrika, Jeffrey Xu Yu, Julia Stoyanovich, Jun Yang, K. Sel√ßuk Candan, Khuzaima Daudjee, Laure Berti-Equille, Lei Chen, Mohamed Mokbel, Neoklis Polyzotis, Papotti Paolo, Peter Boncz, Sebastian Schelter, Sourav S Bhowmick, Surajit Chaudhuri, Themis Palpanas, Vanessa Braganholo, Wang-Chiew Tan, Wenjie Zhang, Wook-Shin Han, Xiaofang Zhou
  • Review Boardsee full list