Volume 15, 2021-2022

Editor-In-Chief:
Fatma Ozcan, Juliana Freire, and Xuemin Lin
Publication Editors:
Xin Cao and Lijun Chang
Associate Editors:
Arun Kumar, Azza Abouzied, Beng Chin Ooi, Boris Glavic, Dan Suciu, Divyakant Agrawal, Eugene Wu, Georgia Koutrika, Jeffrey Xu Yu, Julia Stoyanovich, Jun Yang, K. Selçuk Candan, Khuzaima Daudjee, Laks Lakshmanan, Laure Berti-Equille, Lei Chen, Mohamed Mokbel, Neoklis Polyzotis, Papotti Paolo, Peter Boncz, Sebastian Schelter, Sharad Mehrotra, Sourav S Bhowmick, Surajit Chaudhuri, Themis Palpanas, Vanessa Braganholo, Wang-Chiew Tan, Wenjie Zhang, Wook-Shin Han, Xiaofang Zhou
Review Board:

Volume 15, No. 1

Juliana Freire and Xuemin Lin: Front Matter i - vi

Volume 15, No. 2

Juliana Freire and Xuemin Lin: Front Matter i - vii

Volume 15, No. 3

Juliana Freire and Xuemin Lin: Front Matter i - vii

Volume 15, No. 4

Juliana Freire and Xuemin Lin: Front Matter i - vii

Volume 15, No. 5

Fatma Özcan, Juliana Freire and Xuemin Lin: Front Matter i - vi

Volume 15, No. 6

Fatma Özcan, Juliana Freire, and Xuemin Lin: Front Matter i - vii

Volume 15, No. 7

Fatma Özcan, Juliana Freire, and Xuemin Lin: Front Matter i - vii

Volume 15, No. 8

Fatma Özcan, Juliana Freire, and Xuemin Lin: Front Matter i - vii

Volume 15, No. 9

Fatma Özcan, Juliana Freire, and Xuemin Lin: Front Matter i - viii

Volume 15, No. 10

Fatma Özcan, Juliana Freire, and Xuemin Lin: Front Matter i - vii

Volume 15, No. 11

Fatma Özcan, Juliana Freire, and Xuemin Lin: Front Matter i - x

Volume 15, No. 12

Fatma Özcan, Juliana Freire, and Xuemin Lin: Front Matter i - xiv

Volume 15, No. 13

Fatma Özcan, Juliana Freire and Xuemin Lin: Front Matter i - vii

PVLDB is part of the VLDB Endowment Inc.

Privacy Policy