Volume 16, 2022-2023

Editors-in-Chief:
Georgia Koutrika and Jun Yang
Proceedings Chairs:
Manos Athanassoulis, Kostas Stefanidis and Ju Fan
Associate Editors:
Alkis Simitsis, Amol Deshpande, Angela Bonifati, Ashwin Machanavajjhala, Badrish Chandramouli, Boris Glavic, Ce Zhang, Cyrus Shahabi, Dan Olteanu, Eric Lo, Evaggelia Pitoura, Evimaria Terzi, Gustavo Alonso, Helen (Zi) Huang, Hong Cheng, Kenneth Ross, Khuzaima Daudjee, Kyuseok Shim, Letizia Tanca, Lucian Popa, Magdalena Balazinska, Meihui Zhang, Neoklis Polyzotis, Nesime Tatbul, Nikos Mamoulis, Rachel Pottinger, Wenjie Zhang, Wolfgang Gatterbauer, Wook-Shin Han, Xiaokui Xiao, Yannis Velegrakis, Yanyan Shen, Yi Chen, Yongxin Tong, Zhifeng Bao
Review Board:

Volume 16, No. 1

Georgia Koutrika and Jun Yang: Front Matter i - vi

1 - 14

C5: Cloned Concurrency Control That Always Keeps Up

Jeffrey Helt, Abhinav Sharma, Daniel J Abadi, Wyatt Lloyd, Jose Faleiro

15 - 22

The Case for Distributed Shared-Memory Databases with RDMA-Enabled Memory Disaggregation

Ruihong Wang, Jianguo Wang, Stratos Idreos, Tamer Özsu, Walid G Aref

23 - 36

FlexChain: An Elastic Disaggregated Blockchain

Chenyuan Wu, Mohammad Javad Amiri, Jared Asch, Heena Nagda, Qizhen Zhang, Boon Thau Loo

37 - 50

MiCS: Near-linear Scaling for Training Gigantic Model on Public Cloud

Zhen Zhang, Shuai Zheng, Yida Wang, Justin Chiu, George Karypis, Trishul A Chilimbi, Mu Li, Xin Jin

51 - 63

Privacy-preserving Cooperative Online Matching over Spatial Crowdsourcing Platforms

Yi Yang, Yurong Cheng, Ye Yuan, Guoren Wang, Lei Chen, Yongjiao Sun

64 - 76

Coresets over Multiple Tables for Feature-rich and Data-efficient Machine Learning

Jiayi Wang, Chengliang Chai, Nan Tang, Jiabin Liu, Guoliang Li

77 - 89

STARRY: Multi-master Transaction Processing on Semi-leader Architecture

Zihao Zhang, Huiqi Hu, Xuan Zhou, Jiang Wang

90 - 98

SIFTER: Space-Efficient Value Iteration for Finite-Horizon MDPs

Konstantinos Skitsas, Ioannis G Papageorgiou, Mohammad Sadegh Talebi, Vasiliki Kantere, Michael Katehakis, Panagiotis Karras

99 - 112

TreeLine: An Update-In-Place Key-Value Store for Modern Storage

Geoffrey X. Yu, Markos Markakis, Andreas Kipf, Per-Åke Larson, Umar Farooq Minhas, Tim Kraska

113 - 126

DPXPlain: Privately Explaining Aggregate Query Answers

Yuchao Tao, Amir Gilad, Ashwin Machanavajjhala, Sudeepa Roy

Volume 16, No. 2

Georgia Koutrika and Jun Yang: Front Matter i - vii

127 - 139

Efficient Maximum k-Plex Computation over Large Sparse Graphs

Lijun Chang, Mouyi Xu, Darren Strash

140 - 153

Online Schema Evolution is (almost) Free for Snapshot Databases

Tianxun Hu, Tianzheng Wang, Qingqing Zhou

154 - 166

LIDER: An Efficient High-dimensional Learned Index for Large-scale Dense Passage Retrieval

Yifan Wang, Haodi Ma, Daisy Zhe Wang

167 - 179

Models and Mechanisms for Spatial Data Fairness

Sina Shaham, Gabriel Ghinita, Cyrus Shahabi

180 - 192

Influence Maximization in Real-World Closed Social Networks

Shixun Huang, Wenqing Lin, Zhifeng Bao, Jiachen Sun

193 - 201

Time2Feat: Learning Interpretable Representations for Multivariate Time Series Clustering

Angela Bonifati, Francesco Del Buono, Francesco Guerra, Donato Tiano

202 - 215

OpBoost: A Vertical Federated Tree Boosting Framework Based on Order-Preserving Desensitization

Xiaochen Li, Yuke Hu, Weiran Liu, Hanwen Feng, Li Peng, Yuan Hong, Kui Ren, Zhan Qin

216 - 229

HMAB: Self-Driving Hierarchy of Bandits for Integrated Physical Database Design Tuning

R. Malinga Perera, Bastian Oetomo, Benjamin I. P. Rubinstein, Renata Borovica-Gajic

230 - 242

Erebus: Explaining the Outputs of Data Streaming Queries

Dimitris Palyvos-Giannas, Katerina Tzompanaki, Marina Papatriantafilou, Vincenzo Gulisano

243 - 255

PLIN: A Persistent Learned Index for Non-Volatile Memory with High Performance and Instant Recovery

Zhou Zhang, Zhaole Chu, Peiquan Jin, Yongping Luo, Xike Xie, Shouhong Wan, Yun Luo, Xufei Wu, Peng Zou, Chunyang Zheng, Guoan Wu, Andy Rudoff

256 - 268

Fries: Fast and Consistent Runtime Reconfiguration in Dataflow Systems with Transactional Guarantees

Zuozhi Wang, Shengquan Ni, Avinash Kumar, Chen Li

269 - 281

Fast Approximate Denial Constraint Discovery

Renjie Xiao, Zijing Tan, Haojin Wang, Shuai Ma

282 - 290

Frequency Domain Data Encoding in Apache IoTDB

Haoyu Wang, Shaoxu Song

291 - 303

Happiness Maximizing Sets under Group Fairness Constraints

Jiping Zheng, Yuan Ma, Wei Ma, Yanhao Wang, Xiaoyang Wang

304 - 316

SHiFT: An Efficient, Flexible Search Engine for Transfer Learning

Cedric Renggli, Xiaozhe Yao, Luka Kolar, Luka Rimanic, Ana Klimovic, Ce Zhang

317 - 329

Satisfying Complex Top-k Fairness Constraints by Preference Substitutions

Md. Mouinul Islam, Dong Wei, Baruch Schieber, Senjuti Basu Roy

330 - 342

SyncSignature: A Simple, Efficient, Parallelizable Framework for Tree Similarity Joins

Nikolai Karpov, Qin Zhang

343 - 355

Approximating Probabilistic Group Steiner Trees in Graphs

Shuang Yang, Yahui Sun, Jiesong Liu, Xiaokui Xiao, Rong-Hua Li, Zhewei Wei

356 - 368

Space-Efficient Random Walks on Streaming Graphs

Serafeim Papadias, Zoi Kaoudi, Jorge-Arnulfo Quiané-Ruiz, Volker Markl

369 - 378

PromptEM: Prompt-tuning for Low-resource Generalized Entity Matching

Pengfei Wang, Xiaocan Zeng, Lu Chen, Fan Ye, Yuren Mao, Junhao Zhu, Yunjun Gao

379 - 392

Cornus: Atomic Commit for a Cloud DBMS with Storage Disaggregation

Zhihan Guo, Xinyu Zeng, Kan Wu, Wuh-Chwen Hwang, Ziwei Ren, Xiangyao Yu, Mahesh Balakrishnan, Philip A. Bernstein

Volume 16, No. 3

Georgia Koutrika and Jun Yang: Front Matter i - vi

393 - 405

Route Travel Time Estimation on A Road Network Revisited: Heterogeneity, Proximity, Periodicity and Dynamicity

Haitao Yuan, Guoliang Li, Zhifeng Bao

406 - 419

Serving and Optimizing Machine Learning Workflows on Heterogeneous Infrastructures

Yongji Wu, Matthew Lentz, Danyang Zhuo, Yao Lu

420 - 432

Computing Rule-Based Explanations by Leveraging Counterfactuals

Zixuan Geng, Maximilian Schleich, Dan Suciu

433 - 446

Self-supervised and Interpretable Data Cleaning with Sequence Generative Adversarial Networks

Jinfeng Peng, Derong Shen, Nan Tang, Tieying Liu, Yue Kou, Tiezheng Nie, Hang Cui, Ge Yu

447 - 460

Optimizing Video Analytics with Declarative Model Relationships

Francisco Romero, Johann Hauswald, Aditi Partap, Daniel Kang, Matei Zaharia, Christos Kozyrakis

461 - 469

Spade: A Real-Time Fraud Detection Framework on Evolving Graphs

Jiaxin Jiang, Yuan Li, Bingsheng He, Bryan Hooi, Jia Chen, Johan Kok Zhi Kang

470 - 479

Galvatron: Efficient Transformer Training over Multiple GPUs Using Automatic Parallelism

Xupeng Miao, Yujie Wang, Youhe Jiang, Chunan Shi, Xiaonan Nie, Hailin Zhang, Bin Cui

480 - 490

iEDeaL: A Deep Learning Framework for Detecting Highly Imbalanced Interictal Epileptiform Discharges

Qitong Wang, Stephen Whitmarsh, Vincent Navarro, Themis Palpanas

491 - 504

Dalton: Learned Partitioning for Distributed Data Streams

Eleni Zapridou, Ioannis Mytilinis, Anastasia Ailamaki

505 - 518

FirmTruss Community Search in Multilayer Networks

Ali Behrouz, Farnoosh Hashemi, Laks V.S. Lakshmanan

519 - 531

Efficient Triangle-Connected Truss Community Search In Dynamic Graphs

Tianyang Xu, Zhao Lu, Yuanyuan Zhu

532 - 545

Can Learned Models Replace Hash Functions?

Ibrahim Sabek, Kapil Vaidya, Dominik Horn, Andreas Kipf, Michael Mitzenmacher, Tim Kraska

546 - 560

TOD: GPU-accelerated Outlier Detection via Tensor Operations

Yue Zhao, George H. Chen, Zhihao Jia

561 - 573

FILM: a Fully Learned Index for Larger-than-Memory Databases

Chaohong Ma, Xiaohui Yu, Yifan Li, Xiaofeng Meng, Aishan Maoliniyazi

Volume 16, No. 4

Georgia Koutrika and Jun Yang: Front Matter i - vii

574 - 586

Cache Me If You Can: Accuracy-Aware Inference Engine for Differentially Private Data Exploration

Miti Mazmudar, Thomas Humphries, Jiaxiang Liu, Matthew Rafuse, Xi He

587 - 600

Range Search over Encrypted Multi-Attribute Data

Francesca Falzon, Evangelia Anna Markatou, Zachary Espiritu, Roberto Tamassia

601 - 614

HEDA: Multi-Attribute Unbounded Aggregation over Homomorphically Encrypted Database

Xuanle Ren, Le Su, Zhen Gu, Sheng Wang, Feifei Li, Yuan Xie, Song Bian, Chao Li, Fan Zhang

615 - 628

Density Personalized Group Query

Chih-Ya Shen, Shao-Heng Ko, Guang-Siang Lee, Wang-Chien Lee, De-Nian Yang

629 - 642

Nezha: Deployable and High-Performance Consensus Using Synchronized Clocks

Jinkun Geng, Anirudh Sivaraman, Balaji Prabhakar, Mendel Rosenblum

643 - 656

Pantheon: Private Retrieval from Public Key-Value Store

Ishtiyaque Ahmad, Divyakant Agrawal, Amr El Abbadi, Trinabh Gupta

657 - 669

Bayesian Sketches for Volume Estimation in Data Streams

Francesco Da Dalt, Simon Scherrer, Adrian Perrig

670 - 683

Waffle: A Workload-Aware and Query-Sensitive Framework for Disk-Based Spatial Indexing

Moin Hussain Moti, Panagiotis Simatis, Dimitris Papadias

684 - 696

Fast Algorithms for Denial Constraint Discovery

Eduardo H. M. Pena, Fabio Porto, Felix Naumann

697 - 710

Toward Quantity-of-Interest Preserving Lossy Compression for Scientific Data

Pu Jiao, Sheng Di, Hanqi Guo, Kai Zhao, Jiannan Tian, Dingwen Tao, Xin Liang, Franck Cappello

711 - 724

Scalable Graph Convolutional Network Training on Distributed-Memory Systems

Gunduz Vehbi Demirci, Aparajita Haldar, Hakan Ferhatosmanoglu

725 - 737

Motiflets - Simple and Accurate Detection of Motifs in Time Series

Patrick Schäfer, Ulf Leser

738 - 746

Can Foundation Models Wrangle Your Data?

Avanika Narayan, Ines Chami, Laurel Orr, Christopher Ré

747 - 759

M2Bench: A Database Benchmark for Multi-Model Analytic Workloads

Bogyeong Kim, Kyoseung Koo, Undraa Enkhbat, Sohyun Kim, Juhun Kim, Bongki Moon

760 - 771

Parallelism-Optimizing Data Placement for Faster Data-Parallel Computations

Nirvik Baruah, Peter Kraft, Fiodar Kazhamiaka, Peter Bailis, Matei Zaharia

772 - 780

SubStrat: A Subset-Based Optimization Strategy for Faster AutoML

Teddy Lazebnik, Amit Somech, Abraham Itzhak Weinberg

781 - 789

MultiBiSage: A Web-Scale Recommendation System Using Multiple Bipartite Graphs at Pinterest

Saket Gurukar, Nikil Pancha, Andrew Zhai, Eric Kim, Samson Hu, Srinivasan Parthasarathy, Charles Rosenberg, Jure Leskovec

790 - 802

TokenJoin: Efficient Filtering for Set Similarity Join with Maximum Weighted Bipartite Matching

Alexandros Zeakis, Dimitrios Skoutas, Dimitris Sacharidis, Odysseas Papapetrou, Manolis Koubarakis

803 - 815

Quasi-stable Coloring for Graph Compression: Approximating Max-Flow, Linear Programs, and Centrality

Moe Kayali, Dan Suciu

816 - 828

Multi-Analyst Differential Privacy for Online Query Answering

David Pujol, Albert Sun, Brandon Fain, Ashwin Machanavajjhala

829 - 841

Excalibur: A Virtual Machine for Adaptive Fine-grained JIT-Compiled Query Execution based on VOILA

Tim Gubner, Peter Boncz

842 - 855

Differentially Oblivious Relational Database Operators

Lianke Qin, Rajesh Jayaram, Elaine Shi, Zhao Song, Danyang Zhuo, Shumo Chu

856 - 863

Keep CALM and CRDT On

Shadaj Laddad, Conor Power, Mae Milano, Alvin Cheung, Natacha Crooks, Joseph M. Hellerstein

864 - 876

MQH: Locality Sensitive Hashing on Multi-level Quantization Errors for Point-to-Hyperplane Distances

Kejing Lu, Yoshiharu Ishikawa, Chuan Xiao

877 - 890

The LDBC Social Network Benchmark: Business Intelligence Workload

Gábor Szárnyas, Jack Waudby, Benjamin A. Steer, Dávid Szakállas, Altan Birler, Mingxi Wu, Yuchen Zhang, Peter Boncz

891 - 904

Making Cache Monotonic and Consistent

Shuai An, Yang Cao

905 - 917

SkinnerMT: Parallelizing for Efficiency and Robustness in Adaptive Query Processing on Multicore Platforms

Ziyun Wei, Immanuel Trummer

918 - 931

On Efficient Approximate Queries over Machine Learning Models

Dujian Ding, Sihem Amer-Yahia, Laks Lakshmanan

932 - 945

Integrating Data Lake Tables

Aamod Khatiwada, Roee Shraga, Wolfgang Gatterbauer, Renée J. Miller

946 - 958

PIM-tree: A Skew-resistant Index for Processing-in-Memory

Hongbo Kang, Yiwei Zhao, Guy E. Blelloch, Laxman Dhulipala, Yan Gu, Charles Mcguffey, Phillip B. Gibbons

959 - 972

Web Record Extraction with Invariants

Zhijia Chen, Weiyi Meng, Eduard Dragut

973 - 985

A Deep Generative Model for Trajectory Modeling and Utilization

Yong Wang, Guoliang Li, Kaiyu Li, Haitao Yuan

986 - 999

L2chain: Towards High-performance, Confidential and Secure Layer-2 Blockchain Solution for Decentralized Applications

Zihuan Xu, Lei Chen

Volume 16, No. 5

Georgia Koutrika and Jun Yang: Front Matter

1000 - 1012

Auto-Tuning with Reinforcement Learning for Permissioned Blockchain Systems

Mingxuan Li, Yazhe Wang, Shuai Ma, Chao Liu, Dongdong Huo, Yu Wang, Zhen Xu

1013 - 1022

PetPS: Supporting Huge Embedding Models with Persistent Memory

Minhui Xie, Youyou Lu, Qing Wang, Yangyang Feng, Jiaqiang Liu, Kai Ren, Jiwu Shu

1023 - 1032

Extraction of Validating Shapes from very large Knowledge Graphs

Kashif Rabbani, Matteo Lissandrini, Katja Hose

1033 - 1045

Async-fork: Mitigating Query Latency Spikes Incurred by the Fork-based Snapshot Mechanism from the OS Level

Pu Pang, Gang Deng, Kaihao Bai, Quan Chen, Shixuan Sun, Bo Liu, Yu Xu, Hongbo Yao, Zhengheng Wang, Xiyu Wang, Zheng Liu, Zhuo Song, Yong Yang, Tao Ma, Minyi Guo

1046 - 1058

Change Propagation Without Joins

Qichen Wang, Xiao Hu, Binyang Dai, Ke Yi

1059 - 1072

FederatedScope: A Flexible Federated Learning Platform for Heterogeneity

Yuexiang Xie, Zhen Wang, Dawei Gao, Daoyuan Chen, Liuyi Yao, Weirui Kuang, Yaliang Li, Bolin Ding, Jingren Zhou

1073 - 1085

ACTA: Autonomy and Coordination Task Assignment in Spatial Crowdsourcing Platforms

Boyang Li, Yurong Cheng, Ye Yuan, Yi Yang, Qianqian Jin, Guoren Wang

1086 - 1099

FastFlow: Accelerating Deep Learning Model Training with Smart Offloading of Input Data Pipeline

Taegeon Um, Byungsoo Oh, Byeongchan Seo, Minhyeok Kweun, Goeun Kim, Woo-Yeon Lee

1100 - 1112

FARGO: Fast Maximum Inner Product Search via Global Multi-Probing

Xi Zhao, Bolong Zheng, Xiaomeng Yi, Xiaofan Luan, Charles Xie, Xiaofang Zhou, Christian S. Jensen

1113 - 1125

Optimistic Data Parallelism for FPGA-Accelerated Sketching

Martin Kiefer, Ilias Poulakis, Eleni Tzirita Zacharatou, Volker Markl

1126 - 1139

On the Risks of Collecting Multidimensional Data Under Local Differential Privacy

Héber H. Arcolezi, Sébastien Gambs, Jean-François Couchot, Catuscia Palamidessi

1140 - 1153

Odyssey: A Journey in the Land of Distributed Data Series Similarity Search

Manos Chatzakis, Panagiota Fatourou, Eleftherios Kosmas, Themis Palpanas, Botao Peng

1154 - 1167

Anonymous Edge Representation for Inductive Anomaly Detection in Dynamic Bipartite Graphs

Lanting Fang, Kaiyu Feng, Jie Gui, Shanshan Feng, Aiqun Hu

1168 - 1180

Scalable Time-Range k-Core Query on Temporal Graphs

Junyong Yang, Ming Zhong, Yuanyuan Zhu, Tieyun Qian, Mengchi Liu, Jeffrey Xu Yu

1181 - 1194

High-Performance Row Pattern Recognition Using Joins

Erkang Zhu, Silu Huang, Surajit Chaudhuri

1195 - 1207

A Hierarchical Grouping Algorithm for the Multi-Vehicle Dial-a-Ride Problem

Kelin Luo, Alexandre M. Florio, Syamantak Das, Xiangyu Guo

Volume 16, No. 6

Georgia Koutrika and Jun Yang: Front Matter

1208 - 1221

Leveraging Application Data Constraints to Optimize Database-Backed Web Applications

Xiaoxuan Liu, Shuxian Wang, Mengzhu Sun, Sicheng Pan, Ge Li, Siddharth Jha, Cong Yan, Junwen Yang, Shan Lu, Alvin Cheung

1222 - 1234

Bringing Compiling Databases to RISC Architectures

Ferdinand Gruber, Maximilian Bandle, Alexis Engelke, Thomas Neumann, Jana Giceva

1235 - 1248

Blink-hash: An Adaptive Hybrid Index for In-Memory Time-Series Databases

Hokeun Cha, Xiangpeng Hao, Tianzheng Wang, Huanchen Zhang, Aditya Akella, Xiangyao Yu

1249 - 1263

A Design Space Exploration and Evaluation for Main-Memory Hash Joins in Storage Class Memory

Wentao Huang, Yunhong Ji, Xuan Zhou, Bingsheng He, Kian-Lee Tan

1264 - 1276

Efficient Black-box Checking of Snapshot Isolation in Databases

Kaile Huang, Si Liu, Zhenge Chen, Hengfeng Wei, David Basin, Haixiang Li, Anqun Pan

1277 - 1290

Differentially Private Vertical Federated Clustering

Zitao Li, Tianhao Wang, Ninghui Li

1291 - 1304

Panakos: Chasing the Tails for Multidimensional Data Streams

Fuheng Zhao, Punnal Ismail Khan, Divyakant Agrawal, Amr El Abbadi, Arpit Gupta, Zaoxing Liu

1305 - 1318

VersaMatch: Ontology Matching with Weak Supervision

Jonathan Fürst, Mauricio Fadel Argerich, Bin Cheng

1319 - 1331

RECA: Related Tables Enhanced Column Semantic Type Annotation Framework

Yushi Sun, Hao Xin, Lei Chen

1332 - 1345

Zebra: When Temporal Graph Neural Networks Meet Temporal Personalized PageRank

Yiming Li, Yanyan Shen, Lei Chen, Mingxuan Yuan

1346 - 1358

Efficient Approximation of Certain and Possible Answers for Ranking and Window Queries over Uncertain Data

Su Feng, Boris Glavic, Oliver Kennedy

1359 - 1371

GlassDB: An Efficient Verifiable Ledger Database System Through Transparency

Cong Yue, Tien Tuan Anh Dinh, Zhongle Xie, Meihui Zhang, Gang Chen, Beng Chin Ooi, Xiaokui Xiao

1372 - 1385

Efficient Distributed Transaction Processing in Heterogeneous Networks

Qian Zhang, Jingyao Li, Hongyao Zhao, Quanqing Xu, Wei Lu, Jinliang Xiao, Fusheng Han, Chuanhui Yang, Xiaoyong Du

1386 - 1398

Auxo: A Scalable and Efficient Graph Stream Summarization Structure

Zhiguo Jiang, Hanhua Chen, Hai Jin

1399 - 1412

OneShotSTL: One-Shot Seasonal-Trend Decomposition For Online Time Series Anomaly Detection And Forecasting

Xiao He, Ye Li, Jian Tan, Bin Wu, Feifei Li

1413 - 1425

Cloud Analytics Benchmark

Alexander Van Renen, Viktor Leis

1426 - 1438

Scalable and Robust Snapshot Isolation for High-Performance Storage Engines

Adnan Alhomssi, Viktor Leis

1439 - 1452

FLARE: A Fast, Secure, and Memory-Efficient Distributed Analytics Framework (Flavor: Systems)

Xiang Li, Fabing Li, Mingyu Gao

1453 - 1465

NV-SQL: Boosting OLTP Performance with Non-Volatile DIMMs

Mijin An, Jonghyeok Park, Tianzheng Wang, Beomseok Nam, Sang-Won Lee

1466 - 1479

Lero: A Learning-to-Rank Query Optimizer

Rong Zhu, Wei Chen, Bolin Ding, Xingguang Chen, Andreas Pfadler, Ziniu Wu, Jingren Zhou

1480 - 1493

Deploying Computational Storage for HTAP DBMSs Takes More Than Just Computation Offloading

Kitaek Lee, Insoon Jo, Jaechan Ahn, Hyuk Lee, Hwang Lee, Woong Sul, Hyungsoo Jung

1494 - 1506

Transactional Panorama: A Conceptual Framework for User Perception in Analytical Visual Interfaces

Dixin Tang, Alan Fekete, Indranil Gupta, Aditya G. Parameswaran

1507 - 1519

Sparkly: A Simple yet Surprisingly Strong TF/IDF Blocker for Entity Matching

Derek Paulsen, Yash Govind, Anhai Doan

1520 - 1533

Robust Query Driven Cardinality Estimation under Changing Workloads

Parimarjan Negi, Ziniu Wu, Andreas Kipf, Nesime Tatbul, Ryan Marcus, Sam Madden, Tim Kraska, Mohammad Alizadeh

1534 - 1547

CatSQL: Towards Real World Natural Language to SQL Applications

Han Fu, Chang Liu, Bin Wu, Feifei Li, Jian Tan, Jianling Sun

1548 - 1559

Elpis: Graph-Based Similarity Search for Scalable Data Science

Ilias Azizi, Karima Echihabi, Themis Palpanas

1560 - 1572

Dotori: A Key-Value SSD Based KV Store

Carl Duffy, Jaehoon Shim, Sang-Hoon Kim, Jin-Soo Kim

1573 - 1586

PreFair: Privately Generating Justifiably Fair Synthetic Data

David Pujol, Amir Gilad, Ashwin Machanavajjhala

1587 - 1600

Explaining Dataset Changes for Semantic Data Versioning with Explain-Da-V

Roee Shraga, Renée J. Miller

Volume 16, No. 7

Georgia Koutrika and Jun Yang: Front Matter

1601 - 1614

DBSP: Automatic Incremental View Maintenance for Rich Query Languages

Mihai Budiu, Tej Chajed, Frank Mcsherry, Leonid Ryzhyk, Val Tannen

1615 - 1628

SPG: Structure-Private Graph Database via SqueezePIR

Ling Liang, Jilan Lin, Zheng Qu, Ishtiyaque Ahmad, Fengbin Tu, Trinabh Gupta, Yufei Ding, Yuan Xie

1629 - 1642

InfiniStore: Elastic Serverless Cloud Storage

Jingyuan Zhang, Ao Wang, Xiaolong Ma, Benjamin Carver, Nicholas John Newman, Ali Anwar, Lukas Rupprecht, Vasily Tarasov, Dimitrios Skourtis, Feng Yan, Yue Cheng

1643 - 1656

Distributed Graph Embedding with Information-Oriented Random Walks

Peng Fang, Arijit Khan, Siqiang Luo, Fang Wang, Dan Feng, Zhenli Li, Wei Yin, Yuchao Cao

1657 - 1670

Secure Shapley Value for Cross-Silo Federated Learning

Shuyuan Zheng, Yang Cao, Masatoshi Yoshikawa

1671 - 1684

SODA: A Set of Fast Oblivious Algorithms in Distributed Secure Data Analytics

Xiang Li, Nuozhou Sun, Yunqian Luo, Mingyu Gao

1685 - 1698

GriDB: Scaling Blockchain Database via Sharding and Off-Chain Cross-Shard Mechanism

Zicong Hong, Song Guo, Enyuan Zhou, Wuhui Chen, Huawei Huang, Albert Zomaya

1699 - 1711

SUFF: Accelerating Subgraph Matching with Historical Data

Xun Jian, Zhiyuan Li, Lei Chen

1712 - 1725

When Database Meets New Storage Devices: Understanding and Exposing Performance Mismatches via Configurations

Haochen He, Erci Xu, Shanshan Li, Zhouyang Jia, Si Zheng, Yue Yu, Jun Ma, Xiangke Liao

1726 - 1739

Semantics-aware Dataset Discovery from Data Lakes with Contextualized Column-based Representation Learning

Grace Fan, Jin Wang, Yuliang Li, Dan Zhang, Renée J. Miller

1740 - 1748

Marigold: Efficient k-means Clustering in High Dimensions

Kasper Overgaard Mortensen, Fatemeh Zardbani, Mohammad Ahsanul Haque, Steinn Ymir Agustsson, Davide Mottin, Philip Hofmann, Panagiotis Karras

1749 - 1762

The Case for Learned In-Memory Joins

Ibrahim Sabek, Tim Kraska

1763 - 1776

Elf: Erasing-based Lossless Floating-Point Compression

Ruiyuan Li, Zheng Li, Yi Wu, Chao Chen, Yu Zheng

1777 - 1789

LOGER: A Learned Optimizer towards Generating Efficient and Robust Query Execution Plans

Tianyi Chen, Jun Gao, Hedui Chen, Yaofeng Tu

1790 - 1803

Representing Paths in Graph Database Pattern Matching

Wim Martens, Matthias Niewerth, Tina Popp, Carlos Rojas, Stijn Vansummeren, Domagoj Vrgoč

Volume 16, No. 8

Georgia Koutrika and Jun Yang: Front Matter

1804 - 1816

ZKSQL: Verifiable and Efficient Query Evaluation with Zero-Knowledge Proofs

Xiling Li, Chenkai Weng, Yongxin Xu, Xiao Wang, Jennie Rogers

1817 - 1829

Computing Graph Edit Distance via Neural Graph Matching

Chengzhi Piao, Tingyang Xu, Xiangguo Sun, Yu Rong, Kangfei Zhao, Hong Cheng

1830 - 1842

Benchmarking the Utility of 𝑤-event Differential Privacy Mechanisms - When Baselines Become Mighty Competitors

Christine Schäler, Thomas Hütter, Martin Schäler

1843 - 1855

Collective Grounding: Applying Database Techniques to Grounding Templated Models

Eriq Augustine, Lise Getoor

1856 - 1869

An Experimental Evaluation of Process Concept Drift Detection

Jan Niklas Adams, Cameron Pitsch, Tobias Brockhoff, Wil M. P. Van Der Aalst

1870 - 1882

Pollock: A Data Loading Benchmark

Gerardo Vitagliano, Mazhar Hameed, Lan Jiang, Lucas Reisener, Eugene Wu, Felix Naumann

1883 - 1896

Answering Private Linear Queries Adaptively using the Common Mechanism

Yingtai Xiao, Guanhong Wang, Danfeng Zhang, Daniel Kifer

1897 - 1909

LDPTrace: Locally Differentially Private Trajectory Synthesis

Yuntao Du, Yujia Hu, Zhikun Zhang, Ziquan Fang, Lu Chen, Baihua Zheng, Yunjun Gao

1910 - 1922

Sim-Piece: Highly Accurate Piecewise Linear Approximation through Similar Segment Merging

Xenophon Kitsios, Panagiotis Liakos, Katia Papakonstantinopoulou, Yannis Kotidis

1923 - 1929

Towards Migration-Free Just-In-Case Data Archival for Future Cloud Data Lakes

Eugenio Marinelli, Yiqing Yan, Virginie Magnone, Charlotte Dumargne, Pascal Barbry, Thomas Heinis, Raja Appuswamy

1930 - 1943

Fine-Grained Re-Execution for Efficient Batched Commit of Distributed Transactions

Zhiyuan Dong, Zhaoguo Wang, Xiaodong Zhang, Xian Xu, Changgeng Zhao, Haibo Chen, Aurojit Panda, Jinyang Li

1944 - 1957

Learning and Deducing Temporal Orders

Wenfei Fan, Resul Tugay, Yaoshu Wang, Min Xie, Muhammad Asif Ali

1958 - 1966

BASE: Bridging the Gap between Cost and Latency for Query Optimization

Xu Chen, Zhen Wang, Shuncheng Liu, Yaliang Li, Kai Zeng, Bolin Ding, Jingren Zhou, Han Su, Kai Zheng

1967 - 1978

Efficient framework for operating on data sketches

Jakub Lemiesz

1979 - 1991

Towards Efficient Index Construction and Approximate Nearest Neighbor Search in High-Dimensional Spaces

Xi Zhao, Yao Tian, Kai Huang, Bolong Zheng, Xiaofang Zhou

1992 - 2004

Learned Index: A Comprehensive Experimental Evaluation

Zhaoyan Sun, Xuanhe Zhou, Guoliang Li

2005 - 2018

Longshot: Indexing Growing Databases using MPC and Differential Privacy

Yanping Zhang, Johes Bater, Kartik Nayak, Ashwin Machanavajjhala

2019 - 2032

Accelerating Similarity Search for Elastic Measures: A Study and New Generalization of Lower Bounding Distances

John Paparrizos, Kaize Wu, Aaron Elmore, Christos Faloutsos, Michael J. Franklin

2033 - 2046

AdaChain: A Learned Adaptive Blockchain

Chenyuan Wu, Bhavana Mehta, Mohammad Javad Amiri, Ryan Marcus, Boon Thau Loo

2047 - 2060

Influential Community Search over Large Heterogeneous Information Networks

Yingli Zhou, Yixiang Fang, Wensheng Luo, Yunming Ye

PVLDB is part of the VLDB Endowment Inc.

Privacy Policy