Chengde Mao Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2008
5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChengde Mao, Takashi Yokomori: Foreword. Natural Computing 7(2): 145-146 (2008)
2006
4no EE pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLChengde Mao, Takashi Yokomori: DNA Computing, 12th International Meeting on DNA Computing, DNA12, Seoul, Korea, June 5-9, 2006, Revised Selected Papers Springer 2006
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhaoxiang Deng, Yi Chen, Ye Tian, Chengde Mao: A Fresh Look at DNA Nanotechnology. Nanotechnology: Science and Computation 2006: 23-34
2005
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLRuojie Sha, Xiaoping Zhang, Shiping Liao, Pamela E. Constantinou, Baoquan Ding, Tong Wang, Alejandra V. Garibotti, Hong Zhong, Lisa B. Israel, Xing Wang, Gang Wu, Banani Chakraborty, Junghuei Chen, Yuwen Zhang, Hao Yan, Zhiyong Shen, Wanqiu Shen, Phiset Sa-Ardyen, Jens Kopatsch, Jiwen Zheng, Philip S. Lukeman, William B. Sherman, Chengde Mao, Natasa Jonoska, Nadrian C. Seeman: Structural DNA Nanotechnology: Molecular Construction and Computation. UC 2005: 20-31
2004
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLAlessandra Carbone, Chengde Mao, Pamela E. Constantinou, Baoquan Ding, Jens Kopatsch, William B. Sherman, Nadrian C. Seeman: 3D Fractal DNA Assembly from Coding, Geometry and Protection. Natural Computing 3(3): 235-252 (2004)

Coauthor Index

1Alessandra Carbone [1]
2Banani Chakraborty [2]
3Junghuei Chen [2]
4Yi Chen [3]
5Pamela E. Constantinou [1] [2]
6Zhaoxiang Deng [3]
7Baoquan Ding [1] [2]
8Alejandra V. Garibotti [2]
9Lisa B. Israel [2]
10Natasa Jonoska (Natasha Jonoska) [2]
11Jens Kopatsch [1] [2]
12Shiping Liao [2]
13Philip S. Lukeman [2]
14Phiset Sa-Ardyen [2]
15Nadrian C. Seeman [1] [2]
16Ruojie Sha [2]
17Wanqiu Shen [2]
18Zhiyong Shen [2]
19William B. Sherman [1] [2]
20Ye Tian [3]
21Tong Wang [2]
22Xing Wang [2]
23Gang Wu [2]
24Hao Yan [2]
25Takashi Yokomori [4] [5]
26Xiaoping Zhang [2]
27Yuwen Zhang [2]
28Jiwen Zheng [2]
29Hong Zhong [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)