Qi Qian Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2005
5Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJiadi Yu, Qi Qian, Minglu Li: An Accounting Services Model for ShanghaiGrid. ISPA 2005: 620-629
2004
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQi Qian, Minglu Li: HiGAF: A Hierarchical Grid Accounting Framework. GCC Workshops 2004: 650-657
2003
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMinglu Li, Hui Liu, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Aoying Zhou, Yadong Gui, Hao Zhu, Shui Jiang, Ruonan Rao, Jian Cao, Qianni Deng, Qi Qian, Wei Jin: ShanghaiGrid in Action: The First Stage Projects towards Digital City and City Grid. GCC (1) 2003: 616-623
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMinglu Li, Hui Liu, Lei Cao, Jiadi Yu, Ying Li, Qi Qian, Wei Jin: Semantics and Formalizations of Mission-Aware Behavior Trust Model for Grids. GCC (1) 2003: 883-890
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLHui Liu, Minglu Li, Jiadi Yu, Lei Cao, Ying Li, Wei Jin, Qi Qian: Lattice Framework to Implement OGSA: Its Constructs and Composition Scenario. GCC (2) 2003: 482-489

Coauthor Index

1Jian Cao [3]
2Lei Cao [1] [2]
3Qianni Deng [3]
4Yadong Gui [3]
5Changjun Jiang [3]
6Shui Jiang [3]
7Wei Jin [1] [2] [3]
8Minglu Li [1] [2] [3] [4] [5]
9Ying Li [1] [2]
10Hui Liu [1] [2] [3]
11Ruonan Rao [3]
12Weiqin Tong [3]
13Jiadi Yu [1] [2] [5]
14Aoying Zhou [3]
15Hao Zhu [3]

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)