Shui Jiang Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2006
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Jian Cao, Linpeng Huang, Qianni Deng, Xinhua Lin, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid: an Information Service Grid. Concurrency and Computation: Practice and Experience 18(1): 111-135 (2006)
2005
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Linpeng Huang, Qianni Deng, Jian Cao, Guangtao Xue, Chuliang Weng, Xinhua Lin, Xinda Lu, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid: A Grid Prototype for Metropolis Information Services. APWeb 2005: 1033-1036
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Jian Cao, Linpeng Huang, Qianni Deng, Xinhua Lin, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid as An Information Service Grid: An Overview. IEEE SCC 2005: 351-354
2003
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMinglu Li, Hui Liu, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Aoying Zhou, Yadong Gui, Hao Zhu, Shui Jiang, Ruonan Rao, Jian Cao, Qianni Deng, Qi Qian, Wei Jin: ShanghaiGrid in Action: The First Stage Projects towards Digital City and City Grid. GCC (1) 2003: 616-623

Coauthor Index

1Jian Cao [1] [2] [3] [4]
2Qianni Deng [1] [2] [3] [4]
3Yadong Gui [1] [2] [3] [4]
4Linpeng Huang [2] [3] [4]
5Changjun Jiang [1] [2] [3] [4]
6Wei Jin [1]
7Minglu Li [1] [2] [3] [4]
8Ying Li [2] [3] [4]
9Xinhua Lin [2] [3] [4]
10Hui Liu [1]
11Xinda Lu [3]
12Qi Qian [1]
13Ruonan Rao [1]
14Weiqin Tong [1] [2] [3] [4]
15Chuliang Weng [3]
16Min-You Wu [2] [3] [4]
17Xinhong Wu [2] [3] [4]
18Guangtao Xue [3]
19Aoying Zhou [1] [2] [3] [4]
20Hao Zhu [1]

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)