Haoyu Wu Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2009
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLTengjiao Wang, Bishan Yang, Jun Gao, Dongqing Yang, Shiwei Tang, Haoyu Wu, Kedong Liu, Jian Pei: MobileMiner: a real world case study of data mining in mobile communication. SIGMOD Conference 2009: 1083-1086

Coauthor Index

1Jun Gao [1]
2Kedong Liu [1]
3Jian Pei [1]
4Shiwei Tang (Shi-Wei Tang) [1]
5Tengjiao Wang [1]
6Bishan Yang [1]
7Dongqing Yang [1]

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)