Xinhong Wu Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2006
4Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLYing Li, Minglu Li, Jian Cao, Xinhong Wu, Linpeng Huang, Ruonan Rao, Xinhua Lin, Changjun Jiang, Min-You Wu: Towards Building Intelligent Transportation Information Service System on Grid. APWeb Workshops 2006: 632-642
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Jian Cao, Linpeng Huang, Qianni Deng, Xinhua Lin, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid: an Information Service Grid. Concurrency and Computation: Practice and Experience 18(1): 111-135 (2006)
2005
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Linpeng Huang, Qianni Deng, Jian Cao, Guangtao Xue, Chuliang Weng, Xinhua Lin, Xinda Lu, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid: A Grid Prototype for Metropolis Information Services. APWeb 2005: 1033-1036
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Jian Cao, Linpeng Huang, Qianni Deng, Xinhua Lin, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid as An Information Service Grid: An Overview. IEEE SCC 2005: 351-354

Coauthor Index

1Jian Cao [1] [2] [3] [4]
2Qianni Deng [1] [2] [3]
3Yadong Gui [1] [2] [3]
4Linpeng Huang [1] [2] [3] [4]
5Changjun Jiang [1] [2] [3] [4]
6Shui Jiang [1] [2] [3]
7Minglu Li [1] [2] [3] [4]
8Ying Li [1] [2] [3] [4]
9Xinhua Lin [1] [2] [3] [4]
10Xinda Lu [2]
11Ruonan Rao [4]
12Weiqin Tong [1] [2] [3]
13Chuliang Weng [2]
14Min-You Wu [1] [2] [3] [4]
15Guangtao Xue [2]
16Aoying Zhou [1] [2] [3]

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)