Jianchang Xiao Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2003
3Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQing Wang, Hongwei Wu, Jianchang Xiao, Aoying Zhou, Junmei Zhou: Deriving Relation Keys from XML Keys. ADC 2003: 227-235
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJianchang Xiao, Qing Wang, Min Li, Aoying Zhou: FIXT: A Flexible Index for XML Transformation. APWeb 2003: 144-149
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLAoying Zhou, Qing Wang, Zhimao Guo, Xueqing Gong, Shihui Zheng, Hongwei Wu, Jianchang Xiao, Kun Yue, Wenfei Fan: TREX: DTD-Conforming XML to XML Transformations. SIGMOD Conference 2003: 670

Coauthor Index

1Wenfei Fan [1]
2Xueqing Gong [1]
3Zhimao Guo [1]
4Min Li [2]
5Qing Wang [1] [2] [3]
6Hongwei Wu [1] [3]
7Kun Yue [1]
8Shihui Zheng [1]
9Aoying Zhou [1] [2] [3]
10Junmei Zhou [3]

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)