Proceedings of the VLDB Endowment, Volume 13, 2019-2020


  • Editors-in-Chief: Magdalena Balazinska and Xiaofang Zhou
  • Associate Editors: Azza Abouzied, Amr El Abbadi, Phil Bernstein, Xin Luna Dong, Zi (Helen) Huang, Nick Koudas, Georgia Koutrika, Guoliang Li, Alexandra Meliou, Felix Naumann, Dan Olteanu, M. Tamer Özsu, Aditya Parameswaran, Andy Pavlo, Xiaokui Xiao, Jeffrey Xu Yu, Meihui Zhang, Jingren Zhou
  • Review Boardsee full list

Volume 13, No. 1, September 2019

Volume 13, No. 2, October 2019

Volume 13, No. 3, November 2019

Volume 13, No. 4, December 2019

Volume 13, No. 5, January 2020

Volume 13, No. 6, February 2020

Volume 13, No. 7, March 2020

Volume 13, No. 8, April 2020

Volume 13, No. 9, May 2020

Volume 13, No. 10, June 2020

Volume 13, No. 11, July 2020

Volume 13, No. 12, August 2020

Volume 13, No. 13, September 2020