Volume 16, 2022-2023

Editors-in-Chief:
Georgia Koutrika and Jun Yang
Proceedings Chairs:
Manos Athanassoulis, Kostas Stefanidis and Ju Fan
Associate Editors:
Alkis Simitsis, Amol Deshpande, Angela Bonifati, Ashwin Machanavajjhala, Badrish Chandramouli, Boris Glavic, Ce Zhang, Cyrus Shahabi, Dan Olteanu, Eric Lo, Evaggelia Pitoura, Evimaria Terzi, Gustavo Alonso, Helen (Zi) Huang, Hong Cheng, Kenneth Ross, Khuzaima Daudjee, Kyuseok Shim, Letizia Tanca, Lucian Popa, Magdalena Balazinska, Meihui Zhang, Neoklis Polyzotis, Nesime Tatbul, Nikos Mamoulis, Rachel Pottinger, Wenjie Zhang, Wolfgang Gatterbauer, Wook-Shin Han, Xiaokui Xiao, Yannis Velegrakis, Yanyan Shen, Yi Chen, Yongxin Tong, Zhifeng Bao
Review Board:

Volume 16, No. 1

Georgia Koutrika and Jun Yang: Front Matter i - vi

1 - 14

C5: Cloned Concurrency Control That Always Keeps Up

Jeffrey Helt, Abhinav Sharma, Daniel J Abadi, Wyatt Lloyd, Jose Faleiro

15 - 22

The Case for Distributed Shared-Memory Databases with RDMA-Enabled Memory Disaggregation

Ruihong Wang, Jianguo Wang, Stratos Idreos, Tamer Özsu, Walid G Aref

23 - 36

FlexChain: An Elastic Disaggregated Blockchain

Chenyuan Wu, Mohammad Javad Amiri, Jared Asch, Heena Nagda, Qizhen Zhang, Boon Thau Loo

37 - 50

MiCS: Near-linear Scaling for Training Gigantic Model on Public Cloud

Zhen Zhang, Shuai Zheng, Yida Wang, Justin Chiu, George Karypis, Trishul A Chilimbi, Mu Li, Xin Jin

51 - 63

Privacy-preserving Cooperative Online Matching over Spatial Crowdsourcing Platforms

Yi Yang, Yurong Cheng, Ye Yuan, Guoren Wang, Lei Chen, Yongjiao Sun

64 - 76

Coresets over Multiple Tables for Feature-rich and Data-efficient Machine Learning

Jiayi Wang, Chengliang Chai, Nan Tang, Jiabin Liu, Guoliang Li

77 - 89

STARRY: Multi-master Transaction Processing on Semi-leader Architecture

Zihao Zhang, Huiqi Hu, Xuan Zhou, Jiang Wang

90 - 98

SIFTER: Space-Efficient Value Iteration for Finite-Horizon MDPs

Konstantinos Skitsas, Ioannis G Papageorgiou, Mohammad Sadegh Talebi, Vasiliki Kantere, Michael Katehakis, Panagiotis Karras

99 - 112

TreeLine: An Update-In-Place Key-Value Store for Modern Storage

Geoffrey Yu, Markos Markakis, Andreas Kipf, Per-ake Larson, Umar Farooq Minhas, Tim Kraska

113 - 126

DPXPlain: Privately Explaining Aggregate Query Answers

Yuchao Tao, Amir Gilad, Ashwin Machanavajjhala, Sudeepa Roy

PVLDB is part of the VLDB Endowment Inc.

Privacy Policy