Volume 16, 2022-2023

Editors-in-Chief:
Georgia Koutrika and Jun Yang
Proceedings Chairs:
Manos Athanassoulis, Kostas Stefanidis and Ju Fan
Associate Editors:
Alkis Simitsis, Amol Deshpande, Angela Bonifati, Ashwin Machanavajjhala, Badrish Chandramouli, Boris Glavic, Ce Zhang, Cyrus Shahabi, Dan Olteanu, Eric Lo, Evaggelia Pitoura, Evimaria Terzi, Gustavo Alonso, Helen (Zi) Huang, Hong Cheng, Kenneth Ross, Khuzaima Daudjee, Kyuseok Shim, Letizia Tanca, Lucian Popa, Magdalena Balazinska, Meihui Zhang, Neoklis Polyzotis, Nesime Tatbul, Nikos Mamoulis, Rachel Pottinger, Wenjie Zhang, Wolfgang Gatterbauer, Wook-Shin Han, Xiaokui Xiao, Yannis Velegrakis, Yanyan Shen, Yi Chen, Yongxin Tong, Zhifeng Bao
Review Board:

Volume 16, No. 1

Georgia Koutrika and Jun Yang: Front Matter i - vi

1 - 14

C5: Cloned Concurrency Control That Always Keeps Up

Jeffrey Helt, Abhinav Sharma, Daniel J Abadi, Wyatt Lloyd, Jose Faleiro

15 - 22

The Case for Distributed Shared-Memory Databases with RDMA-Enabled Memory Disaggregation

Ruihong Wang, Jianguo Wang, Stratos Idreos, Tamer Özsu, Walid G Aref

23 - 36

FlexChain: An Elastic Disaggregated Blockchain

Chenyuan Wu, Mohammad Javad Amiri, Jared Asch, Heena Nagda, Qizhen Zhang, Boon Thau Loo

37 - 50

MiCS: Near-linear Scaling for Training Gigantic Model on Public Cloud

Zhen Zhang, Shuai Zheng, Yida Wang, Justin Chiu, George Karypis, Trishul A Chilimbi, Mu Li, Xin Jin

51 - 63

Privacy-preserving Cooperative Online Matching over Spatial Crowdsourcing Platforms

Yi Yang, Yurong Cheng, Ye Yuan, Guoren Wang, Lei Chen, Yongjiao Sun

64 - 76

Coresets over Multiple Tables for Feature-rich and Data-efficient Machine Learning

Jiayi Wang, Chengliang Chai, Nan Tang, Jiabin Liu, Guoliang Li

77 - 89

STARRY: Multi-master Transaction Processing on Semi-leader Architecture

Zihao Zhang, Huiqi Hu, Xuan Zhou, Jiang Wang

90 - 98

SIFTER: Space-Efficient Value Iteration for Finite-Horizon MDPs

Konstantinos Skitsas, Ioannis G Papageorgiou, Mohammad Sadegh Talebi, Vasiliki Kantere, Michael Katehakis, Panagiotis Karras

99 - 112

TreeLine: An Update-In-Place Key-Value Store for Modern Storage

Geoffrey X. Yu, Markos Markakis, Andreas Kipf, Per-Åke Larson, Umar Farooq Minhas, Tim Kraska

113 - 126

DPXPlain: Privately Explaining Aggregate Query Answers

Yuchao Tao, Amir Gilad, Ashwin Machanavajjhala, Sudeepa Roy

Volume 16, No. 2

Georgia Koutrika and Jun Yang: Front Matter i - vii

127 - 139

Efficient Maximum k-Plex Computation over Large Sparse Graphs

Lijun Chang, Mouyi Xu, Darren Strash

140 - 153

Online Schema Evolution is (almost) Free for Snapshot Databases

Tianxun Hu, Tianzheng Wang, Qingqing Zhou

154 - 166

LIDER: An Efficient High-dimensional Learned Index for Large-scale Dense Passage Retrieval

Yifan Wang, Haodi Ma, Daisy Zhe Wang

167 - 179

Models and Mechanisms for Spatial Data Fairness

Sina Shaham, Gabriel Ghinita, Cyrus Shahabi

180 - 192

Influence Maximization in Real-World Closed Social Networks

Shixun Huang, Wenqing Lin, Zhifeng Bao, Jiachen Sun

193 - 201

Time2Feat: Learning Interpretable Representations for Multivariate Time Series Clustering

Angela Bonifati, Francesco Del Buono, Francesco Guerra, Donato Tiano

202 - 215

OpBoost: A Vertical Federated Tree Boosting Framework Based on Order-Preserving Desensitization

Xiaochen Li, Yuke Hu, Weiran Liu, Hanwen Feng, Li Peng, Yuan Hong, Kui Ren, Zhan Qin

216 - 229

HMAB: Self-Driving Hierarchy of Bandits for Integrated Physical Database Design Tuning

R. Malinga Perera, Bastian Oetomo, Benjamin I. P. Rubinstein, Renata Borovica-Gajic

230 - 242

Erebus: Explaining the Outputs of Data Streaming Queries

Dimitris Palyvos-Giannas, Katerina Tzompanaki, Marina Papatriantafilou, Vincenzo Gulisano

243 - 255

PLIN: A Persistent Learned Index for Non-Volatile Memory with High Performance and Instant Recovery

Zhou Zhang, Zhaole Chu, Peiquan Jin, Yongping Luo, Xike Xie, Shouhong Wan, Yun Luo, Xufei Wu, Peng Zou, Chunyang Zheng, Guoan Wu, Andy Rudoff

256 - 268

Fries: Fast and Consistent Runtime Reconfiguration in Dataflow Systems with Transactional Guarantees

Zuozhi Wang, Shengquan Ni, Avinash Kumar, Chen Li

269 - 281

Fast Approximate Denial Constraint Discovery

Renjie Xiao, Zijing Tan, Haojin Wang, Shuai Ma

282 - 290

Frequency Domain Data Encoding in Apache IoTDB

Haoyu Wang, Shaoxu Song

291 - 303

Happiness Maximizing Sets under Group Fairness Constraints

Jiping Zheng, Yuan Ma, Wei Ma, Yanhao Wang, Xiaoyang Wang

304 - 316

SHiFT: An Efficient, Flexible Search Engine for Transfer Learning

Cedric Renggli, Xiaozhe Yao, Luka Kolar, Luka Rimanic, Ana Klimovic, Ce Zhang

317 - 329

Satisfying Complex Top-k Fairness Constraints by Preference Substitutions

Md. Mouinul Islam, Dong Wei, Baruch Schieber, Senjuti Basu Roy

330 - 342

SyncSignature: A Simple, Efficient, Parallelizable Framework for Tree Similarity Joins

Nikolai Karpov, Qin Zhang

343 - 355

Approximating Probabilistic Group Steiner Trees in Graphs

Shuang Yang, Yahui Sun, Jiesong Liu, Xiaokui Xiao, Rong-Hua Li, Zhewei Wei

356 - 368

Space-Efficient Random Walks on Streaming Graphs

Serafeim Papadias, Zoi Kaoudi, Jorge-Arnulfo Quiané-Ruiz, Volker Markl

369 - 378

PromptEM: Prompt-tuning for Low-resource Generalized Entity Matching

Pengfei Wang, Xiaocan Zeng, Lu Chen, Fan Ye, Yuren Mao, Junhao Zhu, Yunjun Gao

379 - 392

Cornus: Atomic Commit for a Cloud DBMS with Storage Disaggregation

Zhihan Guo, Xinyu Zeng, Kan Wu, Wuh-Chwen Hwang, Ziwei Ren, Xiangyao Yu, Mahesh Balakrishnan, Philip A. Bernstein

PVLDB is part of the VLDB Endowment Inc.

Privacy Policy