Industrial Track Committee

Acknowledgement
This conference would not have been possible without the support of following staffs and volunteers.

Staffs of Zhejiang University
 • Yinghong Tang
 • Qin Zhang

Volunteers
 • Tingyu Bi
 • Zhendong Cao
 • Yiping Chai
 • Adele Chen
 • Fangshu Chen
 • Hongxiang Chen
 • Lu Chen
 • Xi Chen
 • Huiyong Cui
 • Xin Dong
 • Haoran Fan
 • Jie Feng
 • Lei Feng
 • Jinyang Gao
 • Xiaoling Gu
 • Xuanzhi Gu
 • Gaofeng He
 • Ping He
 • Fengqin Hu
 • Changlang Kuang
 • Bangpeng Li
 • Huan Li
 • Lanqing Li
 • Mengwen Li
 • Xingchao Li
 • Yichun Li
 • Qian Lin
 • Qiuxia Lin
 • Jiaolong Liu
 • Qing Liu
 • Peng Lu
 • Xinyuan Luo
 • Zhifei Pang
 • Pai Peng
 • Yu Qian
 • Kan Ren
 • Yanyan Shen
 • Si Tang
 • Xiaoyu Tang
 • Zhiyuan Wan
 • Sheng Wang
 • Tianlu Wang
 • Wei Wang
 • Xikui Wang
 • Yuanjia Wang
 • Shijia Wei
 • Liankun Wu
 • Nan Wu
 • Yi Wu
 • Hao Xin
 • Ketian Xu
 • Chang Yao
 • Yucheng Yao
 • Jiaquan Yin
 • Penghua Yu
 • Zhichao Yu
 • Xiang Zhang
 • Ye Zhang
 • Yun Zhang
 • Zhixuan Zhang
 • Wangjun Zhao
 • Yanhua Zheng
 • Danyan Zhou
 • Yu Zhou
 • Hua Zhu
 • Jingyuan Zhuang